You are on: Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego poprzez zakup zabytków razem ze sprzętem

Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego poprzez zakup zabytków razem ze sprzętem

Szukaj

Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego poprzez zakup zabytków razem ze sprzętem

PROJEKT:"Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego poprzez zakup zabytków razem ze sprzętem ułatwiającym eksponowanie i konserwację oraz modernizacja systemu monitoringu wizyjnego i przeciwpożarowego Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu"

Nr Projektu: UDA-RPPD.06.03.00-20-004/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Całkowita wartość Projektu wynosi 928 200 PLN.

Wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 804 000 PLN.

Instytucja Zarzadzająca RPOWP przyznała dofinansowanie w kwocie 683 400 PLN stanowiące 85% wydatków kwalifikowalnych, z czego 136 680 PLN z EFRR i 546 720 PLN dotacji celowej budżetu państwa.

Inwestycja pt. ""Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego poprzez zakup zabytków razem ze sprzętem ułatwiającym eksponowanie i konserwację oraz modernizacja systemu monitoringu wizyjnego i przeciwpożarowego Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu" realizowana jest przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Projekt zostanie zrealizowany w IV kwartale 2015 r.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu i zwiększenie liczby osób odwiedzających, w tym turystów zagranicznych (a więc w konsekwencji także wzrost atrakcyjności województwa) poprzez poszerzenie oferty ekspozycyjno-kulturalnej, m.in. o pokazy pracy zabytkowych maszyn, lekcje muzealne oraz zabezpieczenie posiadanych dóbr kultury. Zadanie ma też cel nadrzędny z punktu widzenia dochowania obowiązków współczesnych względem przyszłych pokoleń - zachowanie unikalnych eksponatów tak, aby były dostępne dla wielu przyszłych pokoleń.

Cele bezpośrednie projektu można określić nast.ępująco:

  1. Uzupełnienie kolekcji muzealiów o wyjątkowo cenne i unikatowe obiekty, co pozwoli na stworzenie jedynej w Polsce kolekcji ciągówek i ciągników, podkreślającej wyjątkowość placówki i oryginalność udostępnianych zwiedzającym kolekcji w skali kraju,

  2. Podniesienie standardu zabezpieczenia i konserwacji zabytków,

  3. Podniesienie standardu Muzeum poprzez stworzenie nowej oferty spełniającej oczekiwania osób odwiedzających,

  4. Poprawa warunków do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych poprzez zakup odpowiedniego sprzętu i urządzeń,

  5. Wprowadzenie innowacyjności w postaci audioprzewodników w 4 wersjach językowych,

  6. Wzrost liczby odwiedzających muzeum.