Вы находитесь: Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szukaj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeumrolnictwa.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-05-08
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treść niedostępna:

  • Nie wszystkie znaczące elementy multimedialne posiadają odpowiedni opis (tytuł) wyjaśniający co przedstawiają lub czego dotyczą.
  • Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz języku.
  • Multimedialne elementy wizualne zawierające ścieżkę dźwiękową niezbędną dla zrozumienia zawartości nie posiadają napisów dla niesłyszących.
  • Multimedialne elementy wizualne nie posiadają możliwej do uruchomienia bezwzrokowo audiodeskrypcji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Zacharewicz,
e-mail:l.zacharewicz@muzeumrolnictwa.pl,
telefon: 86 22 44 209.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

PARKING

Istnieje możliwość parkowania przy wejściu głównym do Muzeum, gdzie po prawej stronie przy Kasie Biletowej znajduje się parking.

WEJŚCIE

Do muzeum prowadzi jedno wejście. Ze względu na specyfikę muzeum podczas zwiedzania zwiedzający mogą napotkać utrudnienia w postaci:
a) trakt, możliwe nierówności nawierzchni,
b) trawiaste podłoże wokół budynków,
c) schody kamienne do chałup, o nierównych krawędziach, różnej wysokości,
d) progi drewniane pomiędzy pomieszczeniami ekspozycyjnymi o różnej wysokości,
e) niskie stropy.

BARIERY PIONOWE I POZIOME

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zostało przystosowane do funkcji muzealnych w latach 70 XX w. i zrealizowano według obowiązujących wówczas norm, stąd obecność barier architektonicznych (głownie schodów), których usunięcie wymaga znaczącej przebudowy budynków.

KASA BILETOWA

Kasa znajduje się przy wejściu (z prawej strony) do muzeum i wymaga pokonania trzech stopni.

TOALETY

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduję się w pałacu ze względu na różnice poziomów dotarcie do niej wymaga pokonania kilku schodów.

KOMUNIKACJA NA TERENIE MUZEUM

W kasie biletowej muzeum otrzymuje się mapę z planem zwiedzania muzeum. Dostępny jest również audio przewodnik ze szczegółowym opisem wystaw, są także tabliczki z opisem obiektów w języku Braille’a.

OBSŁUGA NIESŁYSZĄCYCH I NIEDOWIDZĄCYCH

Dostępny audioprzewodnik jest wyposażony w język migowy. W kasie muzealnej dostępne są tabliczki z opisem obiektów w języku Braille’a.

PIES ASYSTUJĄCY

Do wszystkich budynków Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

INFORMACJE DODATKOWE

UŁATWIENIA

Oddana do użytku wystawa „Dzieje rolnictwa w Polsce” zaprojektowano z myślą o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Stąd też zadbano m.in. o zniesienie barier pionowych i poziomych. Wystawa wyposażona jest w tabliczki w języku Braille’a.

OBIEKTY

Powozownia:
a) wejście do budynku – próg betonowy
b) wietrzne z kostki z progiem betonowym prowadzącym do kolejnego pomieszczenia, którego powierzchnia jest wybetonowana
c) dostosowania - zwiedzający ma prawo wejść z psem asystującym

Lamus z Rudy:
a) wejście do obiektu - kilka stopni drewnianych, próg drewniany
b) wnętrze - podłoga drewniana
c) dostosowania - zwiedzający ma prawo wejść z psem asystującym

Lamus z Rudki:
a) wejście do budynku – stopień drewniany, próg drewniany
b) wnętrze – podłoga drewniana, progi drewniane pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami
c) dostosowania – zwiedzający ma prawo wejść z psem asystującym

Kościół z wsi Boguty Pianki:
a) wejście do obiektu – podjazd z kostki, próg drewniany
b) wnętrze – podłoga drewniana
c) dostosowania - możliwość skorzystania z mobilnego podjazdu w celu wejścia do kościoła, zwiedzający ma prawo wejść z psem asystującym

Wikarówka z wsi Kulesze Kościelne
a) wejście do obiektu – trzy stopnie z kamienia i próg drewniany do ganku, próg drewniany do budynku
b) wnętrze – podłoga drewniana, progi drewniane pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami
c) dostosowania – zwiedzający ma prawo wejść z psem asystującym

Chata ze wsi Piętki Gręzki:
a) wejście do obiektu – stopień z kamienia, próg drewniany
b) wnętrze – sień utwardzona, gliniana, progi drewniane pomiędzy sienią a poszczególnymi pomieszczeniami
c) dostosowania – możliwość z mobilnego podjazdu w celu wejścia do chałupy, zwiedzający ma prawo wejść z psem asystującym

Chata ze wsi Żery Czubiki:
a) wejście do obiektu – stopień z kamienia, próg drewniany
b) wnętrzem – sień utwardzona z czerwonej cegły, progi drewniane pomiędzy sienią a poszczególnymi pomieszczeniami
c) dostosowania – możliwość z mobilnego podjazdu w celu wejścia do chałupy, zwiedzający ma prawo wejść z psem asystującym

Chata ze wsi Koce – Schaby:
a) wejście do obiektu – stopień z kamienia, próg drewniany
b) wnętrze – sień z kamieni, progi drewniane pomiędzy sienią a poszczególnymi pomieszczeniami
c) dostosowania – możliwość z mobilnego podjazdu w celu wejścia do chałupy, zwiedzający ma prawo wejść z psem asystującym

Chata ze wsi Saki:
a) wejście do obiektu – stopień z kamienia, próg drewniany
b) wnętrze – sień utwardzona, gliniana, progi drewniane pomiędzy sienią a poszczególnymi pomieszczeniami
c) dostosowania – możliwość z mobilnego podjazdu w celu wejścia do chałupy, zwiedzający
d) ma prawo wejść z psem asystującym

Dworek szlachecki ze wsi Zaręby:
a) wejście do obiektu – stopień z kamienia i próg drewniany do ganku, próg drewniany do budynku
b) wnętrze – sień utwardzona drewniana, gliniana, progi drewniane pomiędzy sienią a poszczególnymi pomieszczeniami
c) dostosowania – możliwość z mobilnego podjazdu w celu wejścia do chałupy, zwiedzający
d) ma prawo wejść z psem asystującym

Dworek myśliwski z Siemion:
a) wejście do obiektu – trzy stopnie kamienne, próg drewniany
b) wnętrze – dwa poziomy, na poziomie pierwszym sień z kostki drewnianej, progi drewniane pomiędzy sienią a poszczególnymi pomieszczeniami, poziom drugi kilkanaście schodów drewnianych
c) dostosowania – możliwość z mobilnego podjazdu w celu wejścia do chałupy, zwiedzający
d) ma prawo wejść z psem asystującym

Pałac:
a) wejście do obiektu – schody siedem stopni
b) wnętrze – dwa poziomy, brak windy,
c) dostosowania – możliwość skorzystania ze schodołaza w celu wejścia do budynku, zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym

Młyn wodny:
a) Wejście do obiektu – schody osiem stopni, próg drewniany
b) Wnętrze – sień utwardzona drewniana, progi drewniane pomiędzy sienią a poszczególnymi pomieszczeniami
c) dostosowania – zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym

Kuźnia z Jałówki:
a) Wejście do obiektu – próg drewniany
b) Wnętrze – podłoga utwardzona gliniana
c) Zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym

Oficyna podziemia:
a) Wejście do obiektu – schody trzy stopnie, próg drewniany
b) Wnętrze – podłoga utwardzona płytki
c) Dostosowania – zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym

Weterynaria:
a) Wejście do obiektu – próg drewniany
b) Wnętrze – podłoga utwardzona kostka
c) Dostosowania – zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym

Leśniczówka z Wdownia:
a) Wejście do obiektu - schody dwa stopnie
b) Wnętrza – podłoga drewniana, progi drewniane pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami
c) Dostosowania – zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym