Sie Sind auf: Statut towarzystwa i deklaracja wstąpienia

Statut towarzystwa i deklaracja wstąpienia

Szukaj

Statut towarzystwa i deklaracja wstąpienia

Deklaracja wstąpienia do Towarzystwa Naukowego Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae:
deklaracja wstąpienia.pdf

Statut Towarzystwa Naukowego Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae zwane dalej „Towarzystwem” działa na mocy ustawy z 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 2. Towarzystwo zostaje powołane na czas nieokreślony.
 3. Towarzystwo, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

§ 2
Towarzystwo jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym, skupiającym przedstawicieli prowadzących badania nad historią, etnologią, językoznawstwem, przyrodoznawstwem, naukami społecznymi i innymi.

§ 3
Towarzystwo używa pieczęci z napisem: Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae.

§ 4
Terenem działalności Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska

§ 5
Siedzibą Towarzystwa jest Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie.

§ 6

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw związanych z działalnością Towarzystwa może zatrudniać pracowników.
 2. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Towarzystwa, przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonaniem zadań statutowych.

§ 7

 1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. Towarzystwo może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku stowarzyszeń oraz zawierać różnorodne partnerstwa i porozumienia o współdziałaniu.

Rozdział II
Cele i zadania Towarzystwa oraz środki ich realizacji

§ 8
Celem Towarzystwa jest:

 1. Podtrzymywanie tradycji i pamięci społecznej związanej z osobą ks. Krzysztofa Kluka i Rodziny Jabłonowskich
 2. Wspieranie i promowanie działalności naukowej członków oraz prezentacja jej wyników,
 3. Organizacja prac badawczych w zakresie nauk przyrodniczych, historycznych, etnologicznych, językoznawczych i społecznych,
 4. Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy z wymienionych powyżej dyscyplin,
 5. Reprezentacja członków na forum instytucji organizujących i koordynujących życie naukowe,
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej,
 7. Rozwijanie życia naukowego regionu,
 8. Działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi.
 9. Ochrona dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) oraz popularyzacja i edukacja wszystkich grup wiekowych społeczeństwa, w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego o charakterze lokalnym i ponadlokalnym.

§ 9
Towarzystwo realizuje cele i zadania przez:

 1. Organizację sesji naukowych,
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej – wydawanie periodyku naukowego z zakresu przyrodoznawstwa, historii, etnologii, językoznawstwa i nauk społecznych,
 3. Prowadzenie i wspieranie programów badawczych,
 4. Organizację wystaw, prelekcji i wyjazdów naukowych o tematyce związanej ze statutową działalnością Towarzystwa, propagowanie wyników badań, nauczanie i edukację: organizowanie zebrań naukowych, konferencji, zjazdów, sympozjów, wykładów i odczytów naukowych oraz popularno-naukowych, a także szkoleń i warsztatów, wyjazdów naukowych o tematyce związanej ze statutową działalnością Towarzystwa,
 5. Współpracę ze szkołami wyższymi, archiwami oraz muzeami w sprawach badań naukowych z zakresu nauk objętych działalnością Towarzystwa,
 6. Udzielanie szkołom wszystkich szczebli pomocy i wsparcia w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych z zakresu nauk objętych działalnością Towarzystwa,
 7. Pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych dla sprawnej realizacji statutowych celów Towarzystwa,
 8. Współpracę z podobnymi stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą,
 9. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i dokumentacji Towarzystwa,
 10. Wspieranie inicjatyw i działań w zakresie przyrodoznawstwa, historii, etnologii, językoznawstwa i nauk społecznych,
 11. Inne przedsięwzięcia zgodne z duchem niniejszego statutu.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Towarzystwa

§ 10
Członkami zwykłymi Towarzystwa mogą być osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia, prowadzący badania naukowe w obrębie nauk objętych działalnością Towarzystwa.

§ 11

 1. Nowy członek Towarzystwa przyjmowany jest w poczet członków na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, przy wyrażonym na piśmie poparciu co najmniej dwóch członków Towarzystwa.
 2. Kandydata składającego deklaracją kandydacką przyjmuje się w poczet członków Towarzystwa w drodze uchwały. Po zapoznaniu się z osiągnięciami naukowymi kandydata Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały o przyjęciu kandydata w poczet członków Towarzystwa przesłać tekst tej uchwały na ręce zainteresowanego.
 3. Członek Towarzystwa przyjęty w poczet członków Towarzystwa uzyskuje bierne oraz czynne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.

§ 12
Członkowie zwykli Towarzystwa mają prawo do:

 1. Przynależenia do Towarzystwa na zasadach określonych w niniejszym Statucie,
 2. Wybierania i bycia wybieranym do władz Towarzystwa,
 3. Uczestniczenia w przedsięwzięciach naukowych organizowanych przez Towarzystwo,
 4. Publikowania swych prac w wydawnictwach Towarzystwa na warunkach ustalonych przez ich redakcje,
 5. Zabierania głosu we wszystkich sprawach dotyczących Towarzystwa,

§ 13
Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu,
 2. Podporządkowania się w zakresie uczestnictwa w przedsięwzięciach Towarzystwa uchwałom, zarządzeniom i regulaminom władz Towarzystwa,
 3. Terminowego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd,
 4. Kierowania się w swej pracy naukowej oraz w działalności w Towarzystwie zasadami poszanowania prawdy oraz niezależności nauki.

§ 14
Utrata członkostwa następuje w wyniku:

 1. Dobrowolnej deklaracji o wystąpieniu z Towarzystwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 2. Uchwały Zarządu Towarzystwa w przypadku rażącego naruszenia Statutu,
 3. Zgonu członka Towarzystwa.


Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§ 15
Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Towarzystwa,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15 a
Dopuszcza się wybór Honorowych Członków Zarządu w sobie Honorowego Prezesa Zarządu oraz Honorowych Członków Zarządu.

§ 15 b
Wybór członków Zarządu następuje poprzez głosowanie zwykłą większością głosów.

§ 15 c
Honorowym Członkom Zarządu przysługuje głos doradczy.

§ 16
Kadencja władz Towarzystwa trwa cztery lata.

§ 17
Walne Zebranie Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§ 18

 1. Walne Zebrania Towarzystwa mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne,
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa zwołuje Zarząd, lub grupa członków Towarzystwa złożona z co najmniej jednej trzeciej członków Towarzystwa, najwcześniej na 30 dni, a najpóźniej na 7 dni przed upływem kadencji naczelnych władz Towarzystwa,
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa zwołuje Komisja Rewizyjna na podstawie Statutu, a także na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej jednej trzeciej członków Towarzystwa.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Towarzystwa organ zwołujący ma obowiązek poinformować wszystkich członków Towarzystwa nie później niż na 21 dni przed terminem.
 5. Przedmiotem obrad i uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad określonym w uchwale o jego zwołaniu.

§ 19
W Walnym Zebraniu Towarzystwa biorą udział wszyscy członkowie Towarzystwa.

§ 20
Walne Zebranie Towarzystwa podejmuje uchwały:

 1. W sprawach zmiany Statutu Towarzystwa i rozwiązania Towarzystwa większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa,
 2. W sprawach skreślenia z listy członków Towarzystwa większością trzech czwartych głosów przy obecności co najmniej jednej trzeciej członków Towarzystwa,
 3. W pozostałych sprawach zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej jednej trzeciej członków Towarzystwa, chyba że Statut stanowi inaczej.

§ 21
Obrady Walnego Zebrania Towarzystwa otwiera Prezes, po czym następuje wybór Przewodniczącego, który dalej prowadzi obrady.

§ 22
Głosowania podczas Walnego Zebrania Towarzystwa mają charakter bezpośredni.
Głosowania w sprawach personalnych mają charakter tajny, chyba że Zebranie zdecyduje o jawności głosowania, w pozostałych sprawach – jawny.

§ 23
Nad przebiegiem głosowań podczas Walnego Zebranie Towarzystwa czuwa Komisja Skrutacyjna w składzie trzech członków wyłonionych przez Walne Zebranie Towarzystwa przed przystąpieniem do pierwszego głosowania.

§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania Towarzystwa należy w szczególności:

 1. Wytyczanie ogólnego kierunku działalności Towarzystwa,
 2. Wybór i odwołanie Prezesa Towarzystwa,
 3. Wybór i odwołanie członków zwykłych Zarządu,
 4. Wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
 5. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 7. Ustalanie wysokości składek członkowskich,
 8. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 9. Uchwalanie zmian Statutu Towarzystwa;
 10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 25
W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Zastępca Prezesa, Sekretarz i dwóch Członków.

§ 26
W przypadku niemożności pełnienia funkcji lub rezygnacji Prezesa z pełnionej funkcji Komisja Rewizyjna jest zobowiązana zwołać w przeciągu 30 dni Nadzwyczajne Walne Zebranie, które dokona wyboru nowych władz Towarzystwa. Do czasu wyboru jego obowiązki pełni członek dotychczasowego Zarządu, wyznaczony przez pozostałych członków Zarządu.

§ 27
W przypadku trwałego ubytku w składzie Zarządu w czasie trwania kadencji Zarząd może na wniosek Prezesa powołać do pełnienia danej funkcji do najbliższego Walnego Zebrania innego członka Towarzystwa.

§ 28
Zarząd jest kolegialną władzą wykonawczą Towarzystwa. Do jego kompetencji należy w szczególności:

 1. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie ze Statutem, uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania Towarzystwa,
 2. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 3. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
 4. Powoływanie redaktora wydawnictw Towarzystwa,
 5. Składanie sprawozdań z działalności Towarzystwa Walnemu Zebraniu,
 6. Prowadzenie listy członków Towarzystwa,
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania Towarzystwa;
 8. Czuwanie nad poziomem naukowym wydawnictw Towarzystwa oraz innych przedsięwzięć naukowych Towarzystwa,

§ 29
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Posiedzenie Zarządu jest także zwoływane przez Prezesa na wniosek co najmniej jednej piątej członków Towarzystwa lub co najmniej 3 członków Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 30
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw przyjęciu uchwały, o przyjęciu uchwały rozstrzyga Prezes.

§ 31
Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Towarzystwa.

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 2. Podczas swego pierwszego posiedzenia Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§ 33

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch jej członków.
 3. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw przyjęciu uchwały, o przyjęciu uchwały rozstrzyga Przewodniczący.

§ 34
Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa.

§ 35
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów Towarzystwa.

§ 36
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie przed ukończeniem kadencji władz Towarzystwa kontroli finansów Towarzystwa,
 2. Bieżąca i okresowa ocena prac Zarządu,
 3. Stawianie wobec Walnego Zebrania Towarzystwa wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa,
 5. Podejmowanie na wniosek Zarządu uchwały o wykreśleniu osób z listy członków Towarzystwa.
 6. Kadencja pierwszej wybranej Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, następnych – cztery lata.

Rozdział V
Fundusze i majątek Towarzystwa

§ 37
Majątek Towarzystwa składa się z funduszu pieniężnego, licencji, oraz praw na dobrach niematerialnych.

§ 38
Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz z ofiarności publicznej.

§ 39

 1. Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Towarzystwa.
 2. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą zgodną z obowiązującymi normami prawnymi.
 3. Oświadczenia woli we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw majątkowych, składać może każdy z członków Zarządu Towarzystwa.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 40
W wypadku rozwiązania Towarzystwa jego majątek przechodzi na własność Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

§ 41
Prace związane z rozwiązaniem Towarzystwa przeprowadza Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Towarzystwa.