Вы находитесь: Towarzystwo Naukowe

Towarzystwo Naukowe

Szukaj

Towarzystwo Naukowe

SOCIETAS SCIENTIARUM KLUKOVIANA et JABLONOVIANAE w Ciechanowcu w latach 2009-2018

Powstanie Towarzystwa Naukowego Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae zainicjowane zostało w dniu 13 września 2009 roku przez trzech naukowców: prof. Andrzeja Tyszkę, prof. Zbigniewa Wójcika i dr. Piotra Górskiego. Naukowcy ci zaproponowali dyr. Dorocie Łapiak powołanie do życia instytucji, która wspierać będzie pod względem merytorycznym Muzeum Rolnictwa. Propozycja została przyjęta, rozpoczęto wstępne działania organizacyjne.

Kolejnym etapem było zebranie założycielskie (w którym wzięło udział kilkanaście osób) w dniu 15 lipca 2010 roku, na którym wypracowano podstawowe zasady działania Towarzystwa, w tej liczbie przyjęto jego nazwę. Praktyczna działalność rozpoczęła się od walnego zebrania członków Towarzystwa, które miało miejsce w dniu 28 listopada 2010 roku, kiedy wybrano jego władze.

Pierwszym prezesem Towarzystwa została dyr. Dorota Łapiak, która zainicjowała najważniejsze działania statutowe: rejestrację Towarzystwa i uzyskanie przez nie osobowości prawnej (rejestracja statutu, uzyskanie numeru identyfikacyjnego REGON, numeru identyfikacji podatkowej NIP, wpisanie Towarzystwa przez Sąd Rejonowy w Białymstoku do Krajowego Rejestru Sądowego, otwarcie konta bankowego, wyrobienie pieczątek itp.). Pod jej kierownictwem Towarzystwo podjęło pierwsze działania merytoryczne, w tej liczbie przygotowania do organizacji sesji naukowej pn. „Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk – ludzie którzy wyprzedzili swoją epokę”.

Dyrektor Dorota Łapiak po roku urzędowania złożyła swoją funkcję. Kolejnym prezesem Towarzystwa został wybrany prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz, który sprawował swoją funkcję do 25 lutego 2019 roku. Razem z nim funkcjonował w latach 2011-2019, w niezmiennym składzie, wybrany wówczas zarząd Towarzystwa:

Skład zarządu w latach 2019 - 2021:

Grzegorz Jakubik - Prezes
Robert Księżopolski - Zastępca Prezesa
Eryk Kotkowicz - Sekretarz
Zbigniew Wójcik - Członek Zarządu
Piotr Górski - Członek Zarządu

Skład zarządu w latach 2011-2019:

Czesław Waszkiewicz - Prezes
Zbigniew Wójcik - Zastępca Prezesa
Norbert Tomaszewski - Sekretarz
Jan Parafiniuk - Członek Zarządu
Piotr Górski - Członek Zarządu

W chwili obecnej, według rejestru, Towarzystwo liczy 43 członków w kraju i poza jego granicami.

W latach 2011-2018, pomimo wielu ograniczeń, Towarzystwo podjęło i zrealizowało następujące działania statutowe.
Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

• organizację sesji naukowej pn. „Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk – ludzie którzy wyprzedzili swoją epokę” (październik 2011) oraz wydanie okolicznościowego wydawnictwa posesyjnego. Zorganizowano też spotkanie promocyjne wydawnictwa będącego pokłosiem wspomnianej sesji (styczeń 2012),

• udzielono pomocy (korekta, dobór materiału ilustracyjnego) do pierwszej od kilku dekad monografii ks. Krzysztofa Kluka, autorstwa prof. Zbigniewa Wójcika, zorganizowano wspólnie z Muzeum Rolnictwa promocję w/w wydawnictwa (maj 2012),

• uzyskano dotację celową od Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego na wsparcie zadania publicznego pn. „VIII Zajazd Wysokomazowiecki. Szlachty historia na żywo”, którą w całości przeznaczono na realizację tego zadania (lipiec 2012),

• udział w obchodach 150-lecia powstania styczniowego (styczeń 2013), wspólnie z lokalnym Bractwem Kurkowym i Muzeum Rolnictwa zorganizowano okolicznościową sesję naukową, wygłoszone na niej referaty trafiły do VIII tomu „Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego”,

• uzyskano dotację celową od Samorządu Województwa Podlaskiego („Kraina Bobra”), którą przeznaczono na wydanie drukiem tomiku poezji autorstwa prof. Franciszka Kobryńczuka pt. „Biała szkatułka – poetycka panorama Ciechanowca i okolic”, oraz organizację, wspólnie z Muzeum Rolnictwa, promocji w/w wydawnictwa (lipiec 2013),

• uzyskano od Nadleśnictwa Rudka dofinansowanie do realizowanego zadania edukacyjnego pn. „Szkoła Życia. Ogród Fenologiczny przy Szkole Podstawowej w Winnie-Chrołach” (2014-2015),

• zorganizowano konferencję „Podlasie rodu Ciecierskich” (10.10.2014.), materiały z niej opublikowano w X tomie „Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego”,

• zorganizowano sesję naukową „Jabłonowscy. W kraju i poza jego granicami” (02.10.2015.). Uzyskano Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego i Starosty Wysokomazowieckiego. Patronat medialny nad sesją objęły: Portal Internetowy „Wrota Podlasia” oraz dziennik „Głos Siemiatycz”. Wydano (wspólnie z Muzeum Rolnictwa), okolicznościowe wydawnictwo pokonferencyjne,

• zorganizowano konferencję naukową „Ksiądz Krzysztof Kluk i uczeni epoki stanisławowskiej” (07.10.2016.). Uzyskano Honorowy Patronat Starosty Wysokomazowieckiego. Patronat medialny nad sesją objęły: Portal Internetowy „Wrota Podlasia” oraz dziennik „Głos Siemiatycz”. Przed konferencją przygotowano dla jej uczestników okolicznościowe wydawnictwo poświęcone ks. Szymonowi Bielskiemu – pierwszemu biografowi ks. Krzysztofa Kluka. Materiały z konferencji wydano w pokonferencyjnym wydawnictwie,

• uzyskano (marzec 2017 roku) dotację Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego na organizację zadania publicznego pn. „IX Zajazd Wysokomazowiecki. Szlachty historia na żywo”, poświeconego 210 rocznicy powstania Księstwa Warszawskiego,

• uzyskano (marzec 2017 roku) dotację Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego na organizację konferencji naukowej pn. „Dokumentacja, monitoring i ochrona obiektów skansenowskich”.

• przy wsparciu Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego i Muzeum Rolnictwa zrealizowano 3 lutego 2018 roku konferencję popularnonaukową poświęconą 250. rocznicy Konfederacji Barskiej (wygłoszono sześć referatów).

• uzyskano (marzec 2018 roku) dotację Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego na organizację zadania publicznego pn. „X Zajazd Wysokomazowiecki. Szlachty historia na żywo”, poświeconego 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę.

Członkowie Towarzystwa występując pod jego szyldem, brali udział w konferencjach naukowych w kraju i poza jego granicami (Francja, Niemcy, Turcja). Szczególne słowa uznania należą się w tym miejscu dr. Piotrowi Górskiemu, mieszkającemu w Niemczech, w miejscowości Dinslaken (przy granicy niemiecko-holenderskiej), który od lat promuje osobę ks. Krzysztofa Kluka oraz Towarzystwo w licznych krajach europejskich. Dyrekcja i pracownicy na bieżąco wspierają Towarzystwo swoją społeczną pracą dzięki czemu są wymierne efekty prowadzonej współpracy.

Towarzystwo realizuje cele i zadania przez:

 1. Organizację sesji naukowych,
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej – wydawanie periodyku naukowego z zakresu przyrodoznawstwa, historii, etnologii, językoznawstwa i nauk społecznych,
 3. Prowadzenie i wspieranie programów badawczych,
 4. Organizację wystaw, prelekcji i wyjazdów naukowych o tematyce związanej ze statutową działalnością Towarzystwa, propagowanie wyników badań, nauczanie i edukację: organizowanie zebrań naukowych, konferencji, zjazdów, sympozjów, wykładów i odczytów naukowych oraz popularno-naukowych, a także szkoleń i warsztatów, wyjazdów naukowych o tematyce związanej ze statutową działalnością Towarzystwa,
 5. Współpracę ze szkołami wyższymi, archiwami oraz muzeami w sprawach badań naukowych z zakresu nauk objętych działalnością Towarzystwa,
 6. Udzielanie szkołom wszystkich szczebli pomocy i wsparcia w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych z zakresu nauk objętych działalnością Towarzystwa,
 7. Pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych dla sprawnej realizacji statutowych celów Towarzystwa,
 8. Współpracę z podobnymi stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą,
 9. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i dokumentacji Towarzystwa,
 10. Wspieranie inicjatyw i działań w zakresie przyrodoznawstwa, historii, etnologii, językoznawstwa i nauk społecznych,
 11. Inne przedsięwzięcia zgodne z duchem niniejszego statutu.

W dniu 14 stycznia 2022 roku, na walnym zebraniu Towarzystwa Naukowego Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae, w miejsce ustępujących, wybrano nowe jego władze. Nowym prezesem został Eryk Kotkowicz, jego zastępcą – dr Robert Księżopolski.

Obecny skład zarządu:

Eryk Kotkowicz - Prezes
Robert Jan Księżopolski - Zastępca Prezesa
Marlena Brzozowska - Sekretarz
Dorota Gnatowska - Członek Zarządu
Piotr Kiersnowski - Członek Zarządu

Towarzystwo Naukowe
Towarzystwo Naukowe
Towarzystwo Naukowe
Towarzystwo Naukowe
Towarzystwo Naukowe
Towarzystwo Naukowe