Jesteś na stronie: Klauzula informacyjna dla zwiedzających

Klauzula informacyjna dla zwiedzających

Klauzula informacyjna dla zwiedzających

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO - informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych – możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz kontaktować się przez e-mail: iod@kancelariarp.pl lub listownie - na wyżej wskazany adres korespondencyjny.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  a. w celu realizacji umowy i świadczenia usługi, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
  b. w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa – w tym skonkretyzowanych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  c. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  d. oraz ze względu na uzasadniony interes administratora;
 4. W Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu funkcjonuje monitoring wizyjny. Dane osobowe z monitoringu przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i f RODO oraz na podstawie art. 222-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 5. Monitoring obejmuje teren wewnętrzny i zewnętrzny Muzeum, wejścia do budynków oraz ciągi komunikacyjne.
 6. Nagrania z monitoringu mogą być przekazywane organom nadzoru, organom porządku publicznego lub pracownikom, wyłącznie w sytuacjach dotyczących bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego.
 7. Dane osobowe z monitoringu będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Muzeum powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagranie może być przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  a. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
  b. podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
  c. podmiotom upoważnionym przez Pana/Panią.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub realizacji usługi lub przyznania ulgi lub zniżki w płatności;
 13. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą też przetwarzane w formie profilowania.
 14. Pani/Pana dane osobowe przestaną być przechowywane gdy upłynie obowiązkowy okres ich przechowywania wskazany w przepisach o archiwizacji, lub wygaśnie obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa, w szczególności obowiązek przechowywania dokumentów księgowych lub gdy upłynie okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.