Jesteś na stronie: PROJEKT: „Termomodernizacja budynków Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”

PROJEKT: „Termomodernizacja budynków Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”

Szukaj

PROJEKT: „Termomodernizacja budynków Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”




PROJEKT: „Termomodernizacja budynków Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna
Działania 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej
Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne
Nr Projektu: WND-RPPD.05.03.01-20-0176/18

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 886 731,93 PLN.
Wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 2 346 936,53 PLN.
Instytucja Zarządzająca RPOWP przyznała dofinansowanie w kwocie 1 994 896,01 PLN stanowiące 85% kwoty wydatków kwalifikowanych.
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu - 30.06.2020 r.

Projekt obejmuje termomodernizację dziesięciu budynków użyteczności publicznej wchodzących w skład kompleksu muzealnego. W ramach projektu planowana jest instalacja w miejsce istniejącego starego kotła pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła wspomagana przez kocioł olejowy, wymianę oświetlenia starego typu na energooszczędne LED, montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 22 kW.

Celem nadrzędnym projektu jest ograniczenie zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej,
co z kolei prowadzić będzie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery.

PROJEKT: „Termomodernizacja budynków Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”
PROJEKT: „Termomodernizacja budynków Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”